FAQ

Alle meest gestelde vragen op een rij

Filteren op categorie
 • ABU

Welke elementen van de inlenersbeloning moet de uitzendonderneming bij iedere terbeschikkingstelling schriftelijk bevestigen?

Onderstaande elementen dienen conform artikel 16 lid 7 schriftelijk aan de uitzendkracht bevestigd te worden indien deze van toepassing zijn. In geval van wijziging, gedurende de ter beschikkingstelling, dient dit eveneens schriftelijk bevestigd te worden.

 1. de verwachte ingangsdatum;
 2. de naam en contactgegevens van de opdrachtgever, waaronder eeneventuele contactpersoon en werkadres;
 3. de (algemene) functienaam en indien beschikbaar de functienaam volgens de beloningsregeling opdrachtgever;
 4. de functie-inschaling en -trede volgens de beloningsregeling opdrachtgever indien beschikbaar;
 5. de overeengekomen arbeidsduur;
 6. indien van toepassing de vermoedelijke einddatum van de terbeschikkingstelling;
 7. de cao/beloningsregeling;
 8. het bruto feitelijk (uur)loon;
 9. de van toepassing zijnde adv-compensatie;
 10. de van toepassing zijnde toeslagen voor overwerk en/of verschoven uren;
 11. de van toepassing zijnde toeslag voor onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag en toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden);
 12. de van toepassing zijnde ploegentoeslag;
 13. de van toepassing zijnde reiskostenvergoeding;
 14. overige van toepassing zijnde kostenvergoedingen;
 15. de van toepassing zijnde vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk.
 • ABU

Hoeveel procent van mijn loonsom moet ik besteden aan scholing (duurzame inzetbaarheid) van de uitzendkracht?

 1. De uitzendonderneming is jaarlijks verplicht om ten minste 1,02% van (de som van) het feitelijk loon van de uitzendkrachten die werkzaam zijn in fase A te besteden aan de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht. De besteding vindt uiterlijk plaats in het kalenderjaar volgend op het jaar waarvoor de bestedingsplicht geldt.
 2. Het deel van de 1,02% dat niet is besteed aan het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht, draagt de uitzendonderneming af aan de stichting DOORZAAM. De afdracht van het niet-bestede deel van de 1,02% vindt uiterlijk twee jaar na het jaar waarvoor de bestedingsverplichting geldt, plaats.
 3. De bestedingsverplichting, inclusief de eventuele afdracht, wordt jaarlijks verantwoord in een specifieke paragraaf in de jaarrekening of in een accountantsverklaring. Op verzoek van de SNCU verstrekt de uitzendonderneming de jaarrekening of accountantsverklaring aan de SNCU.
 4. De bestedingsverplichting en/of verantwoording kan ook op het niveau van het concern van uitzendondernemingen plaatsvinden. Onder concern wordt verstaan de groep zoals bedoeld in artikel 2:24b BW.
 • NBBU

Waarom wordt een aparte afspraak ingepland en volgt een aparte rapportage voor de controle op het anti-discriminatiebeleid met eventueel een andere inspectiefrequentie?

De NBBU verwacht van haar leden dat zij in hun bedrijfsvoering bij de werving en selectie een actieve houding hebben met betrekking tot het tegengaan van discriminatie. De NBBU stelt dat haar leden een adequaat beleid moeten hebben opgesteld, opgericht op het weren van discriminerende verzoeken en gedragingen van opdrachtgevers. Deze eisen, die de NBBU aan haar leden stelt, volgen echter niet uit de CAO maar is opgenomen in het Huishoudelijk reglement van de NBBU. Derhalve stelt de NBBU dat deze controle niet opgenomen kan worden in het Auditdocument ten aanzien van de CAO voor Uitzendkrachten en de Cao voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen. Derhalve wordt hier een afzonderlijke rapportage voor opgesteld hetgeen er ook toe kan leiden dat de inspectiefrequentie ten aanzien van het anti-discriminatiebeleid afwijkend is ten opzichte van de inspectiefrequentie ten aanzien van de CAO audit. Indien afwijkingen worden vastgesteld ten aanzien van het anti-discriminatiebeleid terwijl er geen afwijkingen zijn vastgesteld in de CAO audit levert dat bij de ene audit mogelijkerwijs een negatief resultaat op terwijl de andere audit een positief resultaat geeft en vice versa.

 • Paychecked

Moet ik mensen in dienst hebben wanneer ik het Paychecked certificaat wil behalen?

Nee, dat hoeft niet perse. Wel dienen er activiteiten plaats te vinden die getoetst kunnen worden op basis van de Paychecked in Transport norm. Wanneer er geen personeel in dienst is die onder de CAO Beroepsgoederenvervoer valt neem dan eerst contact met ons op.

 • Paychecked

Mag ik ook samenwerken met ondervervoerders en/of zzp’ers als ik het Paychecked certificaat wil behalen?

Ja, dat mag. De Paychecked in Transport norm stelt wel bepaalde eisen aan de samenwerking met ondervervoerders en zzp’ers. Het is verstandig eerst deze vereisten door te nemen en te bekijken of uw uitbestedingen daaraan voldoen.

 • SNA

Wat is het SNA-keurmerk?

Het SNA-keurmerk is hét keurmerk voor de uitzend- en payrollsector, onderaannemers en schoonmaakbedrijven. Het keurmerk stelt eisen aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk, om vast te stellen dat deze zó zijn ingericht dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan. Hierdoor worden de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk beperkt.

 • SNA

Wat moet u doen voor een SNA-keurmerk?

Voorafgaand aan de inspectie wordt u verzocht enkele stukken toe te sturen aan de inspecteur. De inspecteur neemt uw documenten door, zodat hij of zij goed voorbereid aan de inspectie begint.

Op de dag van de inspectie begint de inspecteur met een inleidend gesprek en beoordeelt vervolgens uw onderneming op alle geldende normeisen. U verschaft de inspecteur alle benodigde informatie en de inspecteur neemt steekproeven van uw administratie.

Aan het einde van de inspectie voert de inspecteur een eindgesprek en worden de voorlopige bevindingen met u besproken. U ontvangt de rapportage met het oordeel doorgaans binnen vier weken na de inspectie. Bij een positief oordeel volgt er een definitieve inschrijving in het SNA-register.

 • SNA

Is een SNA-keurmerk verplicht?

Het SNA-keurmerk is niet bij wet verplicht. Wel wordt het keurmerk breed gedragen in de branche en zullen opdrachtgevers het waarderen wanneer u SNA-gecertificeerd bent.

Alle gecertificeerde instellingen zijn terug te vinden in het openbare SNA-register.

 • SNA

Voor wie geldt het SNA keurmerk?

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Ook detacheerders en payrollorganisaties vallen hieronder.

Het SNA-keurmerk is geen wettelijke verplichting, maar wordt wel breed gedragen in de branche. Daarmee profiteert uw organisatie van vele voordelen, zoals de voorkeur die nieuwe opdrachtgevers aan u geven ten opzichte van niet-gecertificeerde concurrenten. Het keurmerk is bijvoorbeeld wel een eis voor een lidmaatschap bij brancheverenigingen, zoals ABU, NBBU en Schoonmakend Nederland.

 • SNA

Hoe lang is een SNA-keurmerk geldig?

Na toekenning van het keurmerk moeten doorgaans elk half jaar uw personeelsadministratie, loonadministratie, financiële administratie en sectorspecifieke cao-naleving (indien van toepassing) geïnspecteerd worden om het SNA-keurmerk te behouden.

 • Keurmerk Schoon

Wat is het Keurmerk Schoon?

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid in de schoonmaakbranche te waarborgen heeft brancheorganisatie Schoonmakend Nederland in 2013 een keurmerk geïntroduceerd. Met dit Keurmerk Schoon, voorheen bekend als het OSB-keurmerk, tonen schoonmaak- of glazenwassersbedrijven aan dat de dienstverlening, personele en financiële administratie en toepassing van de cao op orde zijn.

 • Keurmerk Schoon

Wat kost het Keurmerk Schoon?

De kosten voor het Keurmerk Schoon bestaan uit drie verschillende onderdelen:

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over de kosten van het Keurmerk Schoon.

 • Perspectiefverklaring

Hoe is de Perspectiefverklaring tot stand gekomen?

Uitzendconcern Randstad, hypotheekverstrekker Obvion en Vereniging Eigen Huis zijn in 2013 gestart met het ontwikkelen van de Perspectiefverklaring.

Inmiddels zijn meer uitzendorganisaties en hypotheekverstrekkers betrokken bij de Perspectiefverklaring en is de norm ondergebracht in de Stichting perspectiefverklaring.

Normec VRO is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de Perspectiefverklaring.

 • Perspectiefverklaring

Wie mogen er Perspectiefverklaringen afgeven?

Uitzendbureaus die gecertificeerd door gecertificeerde instellingen, mogen Perspectiefverklaringen afgeven aan uitzendkrachten. De gecertificeerde uitzendbureaus zijn opgenomen in het register van de Stichting Perspectiefverklaring.

 • Perspectiefverklaring

Wat doet de Stichting Perspectiefverklaring?

Stichting Perspectiefverklaring is eigenaar van het normenkader voor de Perspectiefverklaring. De stichting is houder van het register waar gecertificeerde uitzendbureaus in worden opgenomen en heeft als doel “het waarborgen van de kwaliteit van de verstrekte Perspectiefverklaringen.”

 • Perspectiefverklaring

Aan welke eisen moet de uitzendorganisatie voldoen voor de Perspectiefverklaring?

In het “Programma van Eisen Uitzendondernemingen” is opgenomen welke zaken het uitzendbureau geregeld moet hebben om gecertificeerd te worden. Zorg dat uw organisatie aan de eisen voldoet en stel een procedure daarvoor op.

Hoe verloopt de certificering voor de Perspectiefverklaring?

Om gecertificeerd te worden voor de Perspectiefverklaring, moet een aantal van uw uitzendkrachten (aanvragers van de Perspectiefverklaring), de door u opgestelde procedure hebben doorlopen. De inspectie-instelling kan dan een inspectie uitvoeren waarbij beoordeeld wordt of het proces voldoet aan alle gestelde eisen.

De certificering start door aanmelding bij de Stichting Perspectiefverklaring. Na ontvangst van de aanmelding zorgen zij dat de Normec VRO contact opneemt om afspraken te maken voor een inspectie.

Normec VRO vraagt een aantal documenten bij u op, zoals een directieverklaring en een risicoanalyse. Na de beoordeling van deze documenten bezoekt een inspecteur uw organisatie en trekt een steekproef van dossiers van uitzendkrachten die de Perspectiefverklaring bij u hebben aangevraagd. Ook worden de kwalificaties beoordeeld van de perspectief taxateur en wordt getoetst of uw organisatie over het SNA-keurmerk beschikt.

De bevindingen van de inspectie worden opgenomen in een inspectierapport, waar de inspecteur in opneemt of uw organisatie voldoet aan de normeisen. Als er afwijkingen zijn, dan geeft u aan hoe deze afwijkingen zijn ontstaan en zorgt u dat ze opgelost worden. Als er geen afwijkingen (meer) zijn, wordt een positief resultaat opgenomen in het inspectierapport en informeert Normec VRO de Stichting Perspectiefverklaring over het positieve inspectieresultaat. De Stichting neemt vervolgens de beslissing of uw organisatie wordt opgenomen in het register.

Bent u gecertificeerd voor de Perspectiefverklaring, dan wordt uw organisatie periodiek gecontroleerd door Normec VRO. Een jaar na de initiële certificering volgt de eerste controle. Na die eerste controle wordt uw organisatie elke twee jaar bezocht.

 • Perspectiefverklaring

Waar wordt u op geïnspecteerd?

Bij de certificering van uw organisatie voor de Perspectiefverklaring, worden de volgende onderwerpen getoetst:

 • Eisen aan de onderneming
 • Eisen aan de perspectief taxateur
 • Eisen aan de aanvraagprocedure
 • Eisen aan de arbeidsmarktwaarde scan
 • Perspectiefverklaring

Wat is het verschil tussen de initiële inspectie en de periodieke inspectie?

Bij de initiële inspectie zal meer de nadruk liggen op de juiste en volledige procedure. Bij vervolginspecties wordt met name gekeken of de procedure per aanvraag juist is doorlopen middels een steekproef en of de procedure wordt onderhouden.

 • Perspectiefverklaring

Welke documenten dient u ter beschikking te stellen voor de inspectie?

Voorafgaand aan het inspectiebezoek levert u de volgende documenten aan:

 • Een opgave van de onderneming(en) die gecertificeerd wil worden voor de Perspectiefverklaring;
 • Een recent uittreksel uit de Kamer van Koophandel;
 • Naam en functie van de perspectief taxateur(s);
 • Een directieverklaring dat de perspectief taxateur(s) onafhankelijk van het commerciële proces de beoordeling op het juist doorlopen van de aanvraagprocedure kan uitvoeren;
 • Een risicoanalyse (een checklist hiervoor is opgenomen in de normenset)Een overzicht van aanvragers (uw flexwerkers) van de Perspectiefverklaring.

Tijdens de inspectie beoordeelt de inspecteur of uw organisatie voldoet aan alle normeisen.

 • Perspectiefverklaring

Wanneer kan met de certificering voor de Perspectiefverklaring worden gestart?

De initiële inspectie (aanvangsinspectie) kan uitgevoerd worden als minimaal 2 aanvragen het gehele proces hebben doorlopen en een uiteindelijke beoordeling door de Perspectief Taxateur heeft plaatsgevonden. De Perspectiefverklaring dient hierbij volledig opgesteld en ondertekend te worden door de Perspectief Taxateur.

 • Perspectiefverklaring

Kunnen de bezoeken van Normec VRO gecombineerd worden met andere certificeringen?

De initiële inspectie voor de Perspectiefverklaring wordt afzonderlijk uitgevoerd. De daarop volgende, periodieke inspecties kunnen (wanneer mogelijk) worden gecombineerd met bijvoorbeeld inspecties voor het SNA-keurmerk.

 • SNA

Welke eisen stelt het SNA-keurmerk aan ondernemingen?

Het SNA-keurmerk stelt eisen aan onder meer de financiële administratie en loon- en personeelsadministratie van ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen (zoals de uitzendbranche en de ICT-branche) en aan (onder)aannemers. Deze eisen bestaan uit Nederlandse wet- en regelgeving, aangevuld met eisen die het SNA-schema stelt.
Elke onderneming wordt gecontroleerd op onderstaande punten:

 • De identiteit van de organisatie;
 • De aangifte en afdracht van de loonheffingen en omzetbelasting;
 • Eventuele strijdigheid van loonbetaling met Wet Minimumloon (WML);
 • De personeelsdossiers;
 • Het voorkomen van risico’s door het in- en doorlenen of uitbesteden van werk. Hierbij valt te denken aan inleen van arbeidskrachten van ondernemingen die het SNA Keurmerk voeren;
 • Toetsing op CAO elementen voor ondernemingen vallende onder de werkingssfeer van de ABU, NBBU of CAO Vlees.

Wanneer de organisatie in afdoende mate aan de eisen voldoet, wordt deze in het register opgenomen. Als de onderneming niet volledig voldoet aan de norm, is er gelegenheid om de tekortkomingen te herstellen.

 • SNA

Vanaf wanneer kan uw organisatie voor het SNA-keurmerk geïnspecteerd worden?

Uw organisatie kan geïnspecteerd worden wanneer er een loonbetaling heeft plaatsgevonden en aan de daaruit voortvloeiende eerste (fiscale) verplichtingen zijn voldaan. Het is niet nodig om te wachten met het aanvragen van het SNA Keurmerk. U kunt bijvoorbeeld vandaag uw organisatie aanmelden voor het SNA-keurmerk en wanneer u weet wanneer de eerste afdrachten zijn verricht, kan de inspectie plaatsvinden.

 • SNA

Hoeveel tijd zit er tussen de aanvraag en de inspectie voor het SNA-keurmerk?

Hoe snel de inspectie voor het SNA Keurmerk kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van:

 • Uw aanvraag: hoe snel kunt u alle gevraagde gegevens aanleveren?;
 • Uw betaling van de factuur voor de entreebijdrage voor SNA: nadat u een contract heeft gesloten met ons ontvangt u een factuur;
 • Na het voldoen van de factuur wordt uw aanvraag afgerond en wordt samen met u de inspectie ingepland.
 • SNA

Wat zijn de kosten om het SNA-keurmerk te behalen?

Het tarief voor de SNA inspectie wordt onder andere berekent op basis van het aantal medewerkers (FTE). Wij hanteren voor de inspectie altijd een all-in tarief. Dit betekent dat we reiskosten, certificaatkosten en registratiekosten niet extra doorberekenen.

Bovendien betaalt u aan de Stichting Normering Arbeid een eenmalige entreebijdrage van € 180,00 en een jaarbijdrage voor registratie van € 245,00.

 • SNA

Hoe ziet een inspectiedag voor het SNA-keurmerk eruit?

Voorafgaand aan de inspectie wordt u verzocht enkele stukken toe te sturen aan de inspecteur. De inspecteur neemt uw documenten door zodat hij of zij goed voorbereid aan de inspectie begint.

Op de dag van de inspectie neemt begint de inspecteur met een inleidend gesprek en beoordeelt uw onderneming op alle van toepassing zijnde normeisen. U verschaft de inspecteur alle benodigde informatie en de inspecteur neemt steekproeven van uw administratie.

Aan het einde van de inspectie wordt een afrondend gesprek met u gevoerd en wordt het inspectieresultaat met u doorgenomen.

 • SNA

Waaruit bestaat een steekproef van de personeelsadministratie?

De grootte van de steekproef is afhankelijk van de risico’s, getroffen beheersmaatregelen. De steekproef behelst onder andere het personeelsdossier. Elk dossier wordt gecontroleerd op compleetheid op het gebied van contracten, ID-documenten en loonbelastingverklaringen, correcte salarisafhandeling, en , indien van toepassing, een aantal cao-elementen.

 • SNA

Wat is de procedure na de eerste inspectie?

Na de inspectie heeft onze inspecteur de normeisen beoordeeld. Nadat hij of zij de bevindingen met u heeft besproken, zal er een inspectierapport worden opgesteld. Dit zal door de inspecteur verder worden afgehandeld en doorgestuurd worden naar een reviewer voor onze interne kwaliteitscontrole.

Na de review ontvangt u van ons het rapport en wordt het inspectieresultaat doorgestuurd aan SNA. SNA zal uw onderneming vervolgens opnemen in het register van gecertificeerde ondernemingen.

 • SNA

Wanneer kan de 1e controle voor het SNA-keurmerk plaatsvinden?

De eerste inspectie voor het SNA Keurmerk kan plaatsvinden wanneer:

 • Er minimaal 1 verloningsrun heeft plaatsgevonden
 • Er minimaal 1 aangifte loonheffingen is ingediend en afgedragen
 • En minimaal 1 aangifte omzetbelasting is ingediend en afgedragen.
 • SNA

Waarom wordt er bij een 1e inspectie voor het SNA-keurmerk een volledige dag ingepland?

Elke eerste inspectie neemt tijd in beslag. Vooral een eerste inspectie vraagt net wat meer tijd, zodat de inspecteur een goed eerste beeld van de onderneming kan krijgen, en uit kan leggen wat de inspecteur en u van elkaar mogen verwachten.

Zoals bij elke inspectie maakt de inspecteur kennis met de onderneming en de procedures. De inspecteur moet de administratie inspecteren, controleren op juistheid en compleetheid, eventueel vragen naar ontbrekende stukken en deze controleren en invoeren, voorlichting geven, het inspectierapport opstellen, en steekproeven uitvoeren op diverse onderdelen van uw administratie. Ook kunt u vragen stellen aan de inspecteur, beschouw hem/haar als uw ‘kennisbank’ ten aanzien van de in de inspectie betrokken zaken.

 • SNA

Wat is de controleperiode van een inspectie voor het SNA-keurmerk voor een 1e inspectie?

Ondernemingen die nog niet in het bezit zijn van het SNA-keurmerk
Voor ondernemingen die nog niet in het bezit zijn van het SNA-keurmerk is de controleperiode het huidige en voorgaande boekjaar. Mocht de onderneming in de controleperiode zijn opgericht, is het periode vanaf dat moment.

Ondernemingen die reeds in het bezit zijn van het SNA-keurmerk
Afhankelijk van de uitkomsten van de inspectie, is de inspectiefrequentie doorgaans 6 maanden.

De eerste twee inspecties zijn volledige inspecties, waarbij alle normeisen aan bod komen. 6 maanden na de 2e volledige inspectie vindt er een verkorte inspectie plaats. Vanaf dat moment wisselen de verkorte en de volledige inspectie elkaar steeds elke 6 maanden af.

Wanneer er afwijkingen op bepaalde eisen worden geconstateerd, kan dat leiden tot aanvullende of tussentijdse inspecties.
Onder voorwaarden kunt u na 2 volledige inspecties in aanmerking komen voor een verlaging van de inspectiefrequentie.

 • SNA

Wat is een minor non-conformiteit voor het SNA-keurmerk?

Tijdens de inspectie kan blijken dat uw onderneming niet voldoet aan een specifieke eis uit de norm, waardoor er sprake kan zijn van een verhoogd risico op keten- of inlenersaansprakelijkheid. in dit geval wordt gesproken van een minor non-conformiteit. Bij de eerstvolgende inspectie wordt beoordeeld of u erin geslaagd bent om de geconstateerde afwijking(en) op te lossen. Als dat zo is, blijft de onderneming ingeschreven in het register van Stichting Normering Arbeid. Is daarin niet geslaagd, dan is er niet langer sprake van een minor non-conformiteit maar van een major non-conformiteit.

De norm kent bij bepaalde normeisen een inspectiefrequentie van drie maanden, in die gevallen zult u binnen 3 maanden herstel door moeten voeren.

 • SNA

Wat is een major non-conformiteit voor het SNA-keurmerk?

Indien er een major non-conformiteit wordt vastgesteld tijdens de inspectie, dan is vastgesteld dat de onderneming niet voldoet aan een specifieke NEN 4400-1 en/of NEN 4400-2 eis die onmiddellijk een hoog risico inhoudt. Voor wij de rapportage definitief maken en aan SNA sturen, krijgt u van Normec VRO de conceptrapportage. U krijgt 10 werkdagen de tijd om te reageren op deze conceptrapportage (hoor en wederhoor). Vanaf het moment dat de rapportage definitief is met een negatief oordeel, zal uw onderneming geschorst worden van het register van SNA.

In dat geval krijgt u alsnog de gelegenheid om binnen 30 werkdagen de nodige herstelmaatregelen door te voeren. Normec VRO beoordeelt vervolgens binnen 30 werkdagen of u daar in voldoende mate in geslaagd bent. Als de rapportage definitief is geworden, zullen wij op basis van het door u doorgevoerde herstel een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Indien dit oordeel positief is, kan de schorsing in het register van Stichting Normering Arbeid worden opgeheven. Is het oordeel niet positief, dan wordt uw onderneming definitief uitgeschreven uit het register van Stichting Normering Arbeid.

 • SNA

Kan de inspectiefrequentie voor het SNA-keurmerk worden verlaagd?

De mogelijkheid bestaat dat de inspectiefrequentie wordt aangepast: de inspectie wordt vaker of juist minder vaak uitgevoerd. Normaal gesproken vindt elk jaar een fysieke inspectie bij de onderneming plaats. Wanneer de onderneming voldoet aan alle frequentie verlagende voorwaarden, komt zij in aanmerking om de inspectie met een jaarlijkse frequentie plaats te laten vinden.

 • SNF

Wat is het verschil tussen de reguliere SNF-norm en de SNF-norm voor inhuur?

Stichting Normering Flexwonen kende tot 1 september 2021 twee normen: de ‘reguliere’ SNF-norm voor huisvesting van arbeidsmigranten en de norm voor het SNF-inhuurregister. Per 1 september 2021 is onderscheid tussen SNF regulier en SNF inhuur is opgeheven en er is nog maar één register. Er is dus geen sprake meer van het inhuurregister.

De SNF-norm voor organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden, gaat over ruimte & privacy, sanitair, veiligheid & hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening & overige eisen en brandveiligheid. Ieder normonderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen.

 • SNF

Wat is het SNF Register?

Wanneer uw organisatie voldoet aan de norm voor het SNF Keurmerk, komt uw onderneming in het register van de Stichting Normering Flexwonen. De Stichting Normering Flexwonen kent twee registers. Een organisatie die is opgenomen in het ‘reguliere’ register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Een organisatie die zelf geen huisvesting beheert, maar alle huisvesting ten behoeve van arbeidsmigranten inhuurt bij SNF geregistreerde ondernemingen, kan zich aanmelden voor het SNF-inhuur register.

 • SNF

Hoe krijgt uw organisatie het SNF keurmerk?

Als eerste meldt u zich aan bij de Stichting Normering Flexwonen. U kunt daar uw voorkeur aangeven voor Normec VRO als inspectie-instelling. Wij nemen vervolgens contact met u op om verder zaken af te stemmen en een inspectie te plannen. Wanneer mogelijk bezoeken wij uw organisatie en (een steekproef van) de locaties. De locaties worden samen met iemand van uw organisatie geïnspecteerd.

Onze bevindingen worden zowel mondeling als schriftelijk aan u terug gekoppeld. Daarnaast rapporteren wij over de resultaten van de inspectie naar de Stichting Normering Flexwonen.

 • SNF

Welke locaties dient u op te nemen in het locatieoverzicht?

Op het locatieoverzicht staan alle locaties die u inhuurt. Ook de locaties die u inhuurt via een SNF gecertificeerde organisatie dient u op het locatieoverzicht op te nemen. Op basis van het totaal aantal locaties wordt de steekproef bepaald van het aantal te inspecteren locaties.

 • SNF

Wat is een minor non-conformiteit & een major non-conformiteit voor het SNF keurmerk?

Tijdens de inspectie van het SNF-keurmerk kan blijken dat uw onderneming niet voldoet aan een specifieke eis uit de norm, waardoor in een later stadium sprake kan zijn van een verhoogd risico. Mocht dit het geval zijn, dan wordt er gesproken van een minor non-conformiteit. Bij de eerstvolgende inspectie wordt dan beoordeeld of u erin geslaagd bent om de geconstateerde afwijking(en) op te lossen.

Als dat zo is, blijft de onderneming ingeschreven in het register van Stichting Normering Flexwonen. Wanneer de geconstateerde afwijking niet is opgelost, is er sprake van een major non-conformiteit en volgt er een herkeuring door de inspecteur.

 • PSO

Wat is PSO-certificering?

Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) tonen organisaties aan in welke mate zij sociaal ondernemen, waarbij arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt het doel is. Draagt uw organisatie dit keurmerk, dan is het voor iedereen duidelijk dat u kansen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • PSO

Wat is de PSO-ladder?

Het PSO-keurmerk is vormgegeven als prestatieladder en kent vier verschillende prestatieniveaus. Hoe groter de inzet op het gebied van sociaal ondernemen, hoe hoger uw organisatie eindigt op de ladder.

 • PSO

Waarom een PSO-keurmerk voor uw organisatie?

Momenteel hanteren 230 van de 355 gemeenten in Nederland de Prestatieladder Socialer Ondernemen of PSO 30+ bij het uitschrijven van overheidsopdrachten. Het PSO-keurmerk kan uw organisatie dus gunningsvoordeel opleveren. Bovendien draagt uw organisatie bij aan een maatschappij waarin iedereen meedoet.

 • PSO

Wat is een PSO-audit?

Om uw organisatie te certificeren moet er een PSO-audit plaatsvinden. Tijdens de PSO-audit beoordeelt een van onze auditoren aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve criteria of uw organisatie in aanmerking komt voor het PSO-keurmerk.

Zo bekijkt de auditor het percentage medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in verhouding tot het totale personeelsbestand. Ook toetst de auditor of uw organisatie zorgvuldig omgaat met de medewerkers.

 • PSO

Wat is het PSO 30+ certificaat?

Het PSO 30+ certificaat erkent organisaties die minimaal aan de gestelde kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet voldoen. PSO 30+ is een keurmerk voor organisaties die in zeer hoge mate sociaal ondernemen. Deze organisaties onderscheiden zich door dat zij voor minimaal 30% werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van hun personeelsbestand.

Bekijk de criteria van PSO 30+.

 • PSO

Voor welke organisaties is het PSO-keurmerk?

Alle organisaties in Nederland die personeel hebben, kunnen PSO-gecertificeerd worden. Met name voor bedrijven die graag willen of moeten voldoen aan SROI (Social Return on Investment) verplichtingen is het PSO-keurmerk interessant. Organisaties die veel voor overheden werken, worden soms zelfs verplicht gesteld om het keurmerk te dragen via gunningsvoordeel.