Keurmerken en certificaten

Experts in controles zzp-bemiddeling

Twee personen schudden hand.

Keurmerk zzp-bemiddeling

Bemiddelt uw organisatie tussen zzp’ers en opdrachtgevers en wilt u aantonen dat uw dienstverlening van de hoogste kwaliteit is? Dan komt u in aanmerking het keurmerk zzp-bemiddeling. Normec VRO heeft samen met de NBBU een keurmerk ontwikkelt speciaal voor ondernemingen die zzp’ers bemiddelen. Door deze expertise zijn wij in staat u snel en met minimale belasting voor uw organisatie van dienst te zijn bij de certificering.

Voordelen keurmerk zzp-bemiddeling

 • Onderscheiden op kwaliteit
 • Transparante dienstverlening
 • Zekerheid voor opdrachtgevers én ZZP’ers
 • Up-to-date met geldende wet- en regelgeving

De achtergrond van het keurmerk zzp-bemiddeling

Het Keurmerk zzp-bemiddeling is ontwikkeld door de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) in samenwerking met o.a. Normec VRO. Het keurmerk is een garantie dat de dienstverlening van zzp-bemiddelaars juist en betrouwbaar is, richting de zzp-er en de opdrachtgever. Dit keurmerk is enkel voor ondernemingen die zzp-ers bemiddelen en niet aan tussenkomst doen.

Hoe krijgt uw organisatie het keurmerk zzp-bemiddeling?

Normec VRO heeft dit keurmerk samen met de NBBU ontwikkeld. Door deze kennis kunnen wij u goed ondersteunen in het certificeringtraject. Wij controleren met name op de gemaakte en gewaarborgde afspraken tussen de bemiddelaar en zzp’er, de bemiddelingsovereenkomst, transparantie naar de opdrachtgever en het nakomen van de financiële verplichtingen. Heeft u het keurmerk eenmaal behaald, dan vindt de controle doorgaans eens in de twaalf maanden plaats.

Is uw organisatie al SNA-gecertificeerd en/of NBBU-lid, dan is er sprake van overlappende eisen en kunnen er delen worden overgeslagen. Tevens kunt u bij Normec VRO inspecties combineren.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan
Werkwijze

Hoe gaat de certificering in zijn werk?

 1. Inspectie

  U ontvangt vooraf een overzicht met de documenten die u kunt voorbereiden voor de inspectie. Dit geeft doorgaans al een goed beeld van de onderdelen die wij zullen toetsen. Op de inspectiedag worden deze documenten in de beoordeling betrokken en tevens zullen er op basis hiervan en of enkele steekproeven getrokken worden.

 2. Rapport

  U krijgt van ons een rapport op basis van de inspectie, waarin de verschillende onderdelen voor uw onderneming beoordeeld zijn. Daar waar niet aan de norm(en) wordt voldaan en/of de verbetering benodigd is, zal over gerapporteerd worden.

 3. Frequentie

  Doorgaans eens per jaar controleren wij uw organisatie om er zeker van te zijn dat u nog steeds de regels voor het keurmerk ZZP-bemiddeling naleeft.

Dit zeggen klanten over Normec VRO

Greater

Greater

“Normec VRO pakt de inspecties op een menselijke manier aan. Er is interesse, ruimte voor een praatje en wij leren er ook nog van.”

FAQ

Alle meest gestelde vragen op een rij

Aan welke eisen moet de uitzendorganisatie voldoen voor de Perspectiefverklaring?

In het “Programma van Eisen Uitzendondernemingen” is opgenomen welke zaken het uitzendbureau geregeld moet hebben om gecertificeerd te worden. Zorg dat uw organisatie aan de eisen voldoet en stel een procedure daarvoor op.

Hoeveel procent van mijn loonsom moet ik besteden aan scholing (duurzame inzetbaarheid) van de uitzendkracht?

 1. De uitzendonderneming is jaarlijks verplicht om ten minste 1,02% van (de som van) het feitelijk loon van de uitzendkrachten die werkzaam zijn in fase A te besteden aan de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht. De besteding vindt uiterlijk plaats in het kalenderjaar volgend op het jaar waarvoor de bestedingsplicht geldt.
 2. Het deel van de 1,02% dat niet is besteed aan het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht, draagt de uitzendonderneming af aan de stichting DOORZAAM. De afdracht van het niet-bestede deel van de 1,02% vindt uiterlijk twee jaar na het jaar waarvoor de bestedingsverplichting geldt, plaats.
 3. De bestedingsverplichting, inclusief de eventuele afdracht, wordt jaarlijks verantwoord in een specifieke paragraaf in de jaarrekening of in een accountantsverklaring. Op verzoek van de SNCU verstrekt de uitzendonderneming de jaarrekening of accountantsverklaring aan de SNCU.
 4. De bestedingsverplichting en/of verantwoording kan ook op het niveau van het concern van uitzendondernemingen plaatsvinden. Onder concern wordt verstaan de groep zoals bedoeld in artikel 2:24b BW.

Mag ik ook samenwerken met ondervervoerders en/of zzp’ers als ik het Paychecked certificaat wil behalen?

Ja, dat mag. De Paychecked in Transport norm stelt wel bepaalde eisen aan de samenwerking met ondervervoerders en zzp’ers. Het is verstandig eerst deze vereisten door te nemen en te bekijken of uw uitbestedingen daaraan voldoen.