Nieuws

Recht op doorbetaling

Werknemer met calculator aan bureau.

Krijgen flexkrachten loon doorbetaald tijdens feestdagen?

In het voorjaar passeren een hoop feestdagen de revue. Voor de loonadministratie kan dit best ingewikkeld zijn, want hoe zat het ook al weer met de loondoorbetaling van flexkrachten tijdens deze feestdagen?

Recht op doorbetaling

In principe heeft een uitzendkracht recht op doorbetaling van het feitelijk loon op feestdagen. Met feitelijk loon wordt bedoeld: het naar tijdsruimte vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, reserveringen, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren etc.

Hier zitten echter wel een aantal voorwaarden aan. Eén van die voorwaarde is dat het moet gaan om een algemeen erkende feestdag, die niet op een zaterdag en/of een zondag valt. Ook is het belangrijk dat er niet gewerkt wordt vanwege de feestdag. Bovendien moet de dag normaal gesproken een werkdag zijn voor de uitzendkracht.

Algemeen erkende feestdagen

De volgende feestdagen zijn algemeen erkende feestdagen in de uitzend-CAO:

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede Paasdag
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag in lustrumjaren
  • Hemelvaart
  • Tweede Pinksterdag
  • Eerste Kerstdag
  • Tweede Kerstdag

Voor de doorbetaling aan flexkrachten tijdens een feestdag wordt onderscheid gemaakt tussen een uitzendovereenkomst met uitzendbeding en een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor (on)bepaalde tijd. Hieronder zetten we de verschillen naast uiteen.

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding

In het geval van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding kan een uitzendonderneming voor de loondoorbetaling tijdens een feestdag kiezen uit twee opties:

  • De uitzendonderneming reserveert 3,04% van het feitelijk loon van de uitzendkracht. Dit wordt verhoogd met de wachtdagcompensatie conform artikel 25 lid 4. Op een feestdag wordt het feitelijk loon uit de opgebouwde feestdagenreservering betaalt, voor zover de reservering toereikend is.
  • De uitzendonderneming betaalt het feitelijk loon door op feestdagen.

Als uitzendonderneming moet u de uitzendkrachten schriftelijk over deze keuze informeren. De keuze ligt ten minste voor een kalenderjaar vast. Als de keuze wordt gewijzigd, dan moeten de door de uitzendkracht eerder verkregen rechten eerst worden afgerond.

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding

Bij een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding heeft een uitzendkracht recht op doorbetaling van het feitelijk loon op feestdagen (waarop wegens die feestdag niet gewerkt wordt).

Valt de feestdag op een vaste werkdag?

Als de flexkracht een vaste arbeidsomvang heeft met vaste werkdagen, dan is het direct duidelijk of de feestdag normaal gesproken een werkdag zou zijn. In dit geval heeft de uitzendkracht recht op doorbetaling van het loon. Als niet duidelijk is vastgelegd wat de vaste werkdagen zijn, dan geldt de zeven uit dertien-regel.

Heeft de uitzendkracht in de 13 weken voorafgaand aan de feestdag tenminste zeven keer op zo’n zelfde dag gewerkt, dan wordt dit gezien als normale werkdag en heeft de uitzendkracht recht op doorbetaling. Wanneer de uitzendkracht korter dan 13 weken geleden is gestart, dan moet de flexkracht meer dan de helft van het aantal weken op de betreffende dag gewerkt hebben om recht te hebben op een doorbetaalde feestdag. Graag verwijzen wij naar artikel 27 CAO voor Uitzendkrachten.

Loonsverhoging CAO Beroepsgoederenvervoer

Loonsverhoging CAO Beroepsgoederenvervoer

Ingangsdatum Wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld

Ingangsdatum Wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld

SNF-Regiodag inspectie bij Normec VRO

SNF-Regiodag inspectie bij Normec VRO