Nieuws

Recht op vakantiebijslag

Werknemer met documenten aan bureau

Vakantiegeld uitbetalen: hoe zit het precies?

De meeste mensen ontvangen binnenkort hun vakantiegeld, ook wel vakantiebijslag genoemd. Uiterlijk in de maand juni moeten alle werkgevers het vakantiegeld betaald hebben aan de medewerkers. In dit artikel vertellen wij je hier graag meer over.

Recht op vakantiegeld

Alle werknemers die woonachtig zijn in Nederland en een arbeidsovereenkomst hebben, hebben recht op vakantiebijslag. Volgens de wet moeten werkgevers vakantiebijslag betalen over de periode die loopt van 1 juni tot en met 31 mei. In artikel 15 Wet Minimumloon en Vakantiebijslag (WML) staat dat in hoofdregel iedereen recht heeft op minimaal 8% vakantiebijslag over zijn brutoloon. Uitzondering daarbij zijn medewerkers die meer dan drie maal het minimumloon verdienen: daarbij kan schriftelijk worden overeengekomen dat de medewerker geen of minder vakantiegeld krijgt.

Let wel, onder het brutoloon vallen ook provisies (beloning voor verleende diensten), zoals prestatietoeslagen, onregelmatigheidstoeslagen en overwerktoeslag. Verdiensten bij een bijzondere gelegenheid, zoals een dertiende maand en winstuitkeringen vallen niet onder het brutoloon, in de zin van grondslag voor vakantiebijslag, en hier hoef je dus geen vakantiebijslag over te betalen.

Wist je dat…

 • … het volgens de wet vakantiebijslag heet terwijl we het in de praktijk vakantiegeld of vakantietoeslag noemen?
 • … het eigenlijk onjuist is om de vakantiebijslag vakantiegeld te noemen? Met vakantiegeld wordt namelijk de loondoorbetaling tijdens de vakantie bedoeld.
 • … er bij cao afgeweken mag worden van de 8% vakantiebijslag? In de cao kan staan dat er recht is op meer of minder dan 8% vakantiebijslag of zelfs helemaal geen opbouw.
 • … in de cao voor Uitzendkrachten 2019-2021 is vastgelegd dat de opbouw 8,33% is?
 • … vakantiebijslag meestal eind mei of begin juni wordt uitbetaald? Uit artikel 17 WML blijkt dat de opeisbare vakantiebijslag uiterlijk in juni betaald dient te worden. De cao voor uitzendkrachten 2019-2021 bepaalt zelfs dat dit uiterlijk de eerste week van juni is, zoals blijkt uit artikel 29.
 • … dat in de wet staat dat de vakantiebijslag in principe in juni uitbetaald moet worden, maar dat werkgevers en werknemers ook mogen afspreken dat dit op een ander tijdstip gebeurt? Ze moeten dat dan wel schriftelijk met elkaar overeenkomen, zoals blijkt uit artikel 17 WML.
 • … wanneer een werknemer uit dienst treedt het opgebouwde vakantiegeld en vakantiebijslag uitbetaald moet worden?

Verandert er door Covid-19 iets aan de vakantiebijslag?

Vakantiebijslag blijft een verplicht onderdeel in de uitbetaling van loon, ook tijdens corona. Als je gebruik maakt van de huidige NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud), dan is er een tegemoetkoming in opgenomen voor de opbouw van vakantiegeld. Voor een schatting van de hoogte van de tegemoetkoming kan je de rekenhulp Simulatie NOW gebruiken.

Hoe wordt vakantiebijslag getoetst tijdens de inspecties?

Tijdens de inspecties toetsen wij op de volgende normpunten:

 • De onderneming moet een juiste, volledige en tijdige loonadministratie voeren. De onderneming moet hiervoor waarborgen dat:
  • 4.2.3.1.4.d) op het moment van uitbetalen van de vakantiebijslag de som van het brutoloon en vakantiebijslag over de voorafgaande periode tenminste 108% van het geldende wettelijk minimumloon bedraagt.
  • 4.2.3.1.4.e) bij einde dienstverband aantoonbaar is dat de opgebouwde vakantiebijslag volledig is uitbetaald aan de werknemer.

Indien C1 van toepassing is (ondernemingen die de cao voor Uitzendkrachten dienen toe te passen), toetsen wij ook op het volgende normpunt:

 • 4.3.2.3.2) Ingeval de ABU-cao voor Uitzendkrachten algemeen verbindend is verklaard, moet de onderneming de van toepassing zijnde cao voor Uitzendkrachten nakomen met betrekking tot de bepalingen inzake de opbouw en opname en/of uitbetaling van de volgende reserveringen: (bovenwettelijke) vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim of bijzonder verlof, alsmede de reservering van vakantiebijslag.

De bovenstaande normpunten worden bij iedere volledige inspectie aan de hand van een steekproef beoordeeld.

Gerelateerd nieuws

Geen extra verhoging van minimumloon in 2024 

Geen extra verhoging van minimumloon in 2024 

Doorlenen van werknemers met A1-verklaring

Doorlenen van werknemers met A1-verklaring

Alles wat u moet weten over de 30%-regeling voor kennismigranten

Alles wat u moet weten over de 30%-regeling voor kennismigranten