Nieuws

Voldoen aan administratieve verplichtingen

Hand typt op rekenmachine.

Wanneer past u als werkgever het anoniementarief toe?

Werkgevers hebben veel administratieve verplichtingen. Het niet volledig voldoen aan deze administratieve verplichtingen brengt risico’s met zich mee. Zo kan een van de gevolgen zijn dat u het anoniementarief moet toepassen. In dit artikel lichten we toe wanneer een werkgever het anoniementarief moet hanteren en hoe dit in de aangifte loonheffingen verwerkt moet worden.

Wat houdt het anoniementarief in?

Wanneer een werkgever de identiteit van een werknemer niet goed vastlegt, dan wordt deze gezien als anonieme werknemer en is het anoniementarief van toepassing. Op deze manier voorkomt de Belastingdienst dat de anonieme werknemer te weinig belasting zou betalen.

Hanteren van het anoniementarief betekent het volgende:

 • Voor de in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen geldt een tarief van 52%.
 • Loonheffingskorting is niet van toepassing.
 • De werkgever houdt geen rekening met het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen.
 • De werkgever houdt geen rekening met het maximumbijdrageloon voor de werkgeversheffing Zvw.
 • De werkgever houdt geen rekening met het maximumbijdrageloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Wanneer is het anoniementarief van toepassing?

In onderstaande situaties moet een werkgever het anoniementarief toepassen:

 • De werknemer heeft zijn naam, adres, woonplaats of burgerservicenummer (BSN) niet verstrekt vóór de eerste werkdag. Of op de eerste werkdag, als het moment van aannemen en de eerste werkdag samenvallen.
 • De identiteit van de werknemer die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking ontvangt, is niet vastgesteld.
 • De gegevens zijn niet (op de juiste manier) bewaard in de loonadministratie. Dit geldt alleen voor werknemers met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.
 • De werkgever weet dat de werknemer onjuiste gegevens verstrekt of had dit kunnen weten.
 • De werknemer heeft geen geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning.

Loon uit vroegere dienstbetreding

Als een werkgever loon uit vroegere dienstbetreding betaalt, dan moet in de volgende situaties het anoniementarief worden toegepast:

 • De werknemer heeft zijn naam, adres, woonplaats of burgerservicenummer (BSN) niet verstrekt vóór de eerste betaling.
 • De werkgever weet dat de werknemer onjuiste gegevens verstrekt of had dit kunnen weten.

Verwerking in de aangifte loonheffingen

Adres
Is het woonadres van de werknemer niet bekend? Dan mag u een postadres gebruiken. Het anoniementarief blijft wel van toepassing.

Personeelsnummer
Als het BSN niet bekend is, dan mag u geen fictief BSN gebruiken. Gebruik in dat geval een personeelsnummer en vermeldt dit in de rubriek Personeelsnummer. Het personeelsnummer mag niet als BSN gebruikt worden. Het anoniementarief blijft van toepassing.

Tabelcode
Voor anonieme werknemers geldt Code loonbelastingtabel 940.

Eindheffing
Gebruik voor de eindheffing een aparte tabel. Deze vindt u onderaan in tabel 5, 6a en 6b in het Handboek Loonheffingen.

BSN
Is het BSN inmiddels bekend? Dan vermeldt u in het eerstvolgende tijdvak eenmalig het BSN en het personeelsnummer. U mag het nummer niet corrigeren in eerdere tijdvakken. Er geldt een uitzondering als het BSN pas bekend wordt wanneer de werknemer niet meer in dienst is. Dan kunt u de gegevens alleen nog aanvullen met een tijdvakcorrectie.

Correctie foutief BSN
Heeft u eerder een foutief BSN gebruikt en wilt u dit corrigeren? Dit kan uitsluitend door de aangifteregel met het foutieve BSN in te trekken en een nieuwe aangifteregel met het juiste BSN in te sturen.

Niet corrigeren

Wanneer er geen sprake meer is van een anonieme werknemer, mag u eerdere aangiftetijdvakken waarin het anoniementarief is toegepast niet corrigeren. Vanaf dit moment houdt u weer rekening met het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Valt dit nog binnen het kalenderjaar? Dan past u de maxima voor de werknemersverzekeringen en Zvw toe op het totale loon van het kalenderjaar. Hierdoor kan het zijn dat het bedrag van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en premies werknemersverzekeringen lager of negatief is. Dit komt door het toepassen van voortschrijdend cumulatief rekenen.

Voor werknemers
De werknemer kan de te veel ingehouden loonheffing via de aangifte inkomensbelasting verrekenen of terugkrijgen.

Wel corrigeren

Wanneer door een fout in de administratie ten onrechte het anoniementarief is toegepast, mag u dit wel corrigeren. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de werknemer zijn BSN wel op tijd heeft aangeleverd, maar het nog niet in de administratie was verwerkt.

Bron: Forum Salaris

Loonsverhoging CAO Beroepsgoederenvervoer

Loonsverhoging CAO Beroepsgoederenvervoer

Ingangsdatum Wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld

Ingangsdatum Wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld

SNF-Regiodag inspectie bij Normec VRO

SNF-Regiodag inspectie bij Normec VRO