Nieuws

Eerlijker speelveld voor ondernemingen

Man bekijkt documenten aan bureau

Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten ingediend

Op 10 oktober 2023 is het wetsvoorstel ‘Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’ bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel heeft als doel om een eerlijker speelveld te creëren voor ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Naar verwachting zal de verplichte toelating per 1 januari 2026 worden ingevoerd.

Verplichte toelating per 2026

Het wetsvoorstel is één van de maatregelen uit het advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten met als doel de uitzendsector beter te organiseren. Ten eerste om te zorgen dat arbeidskrachten die via uitzendbureaus werken, met name arbeidsmigranten, betere werkomstandigheden krijgen. Daarnaast moeten bedrijven die arbeidskrachten uitzenden, op een eerlijke manier kunnen concurreren.

In het wetsvoorstel zijn de uitgangspunten voor het nieuwe stelsel geschetst: een verplichte toelating voor bedrijven die arbeidskrachten uitlenen. Dit stelsel is gebaseerd op het huidige systeem van het SNA-keurmerk.

Nieuw stelsel voor alle uitleners

De reikwijdte van de verplichting is breder dan alleen uitzendbedrijven. De verplichte toelating geldt voor alle ondernemingen die in Nederland aan terbeschikkingstelling van arbeid (TBA) doen, zoals bedoeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

De ondernemingen zullen door een geaccrediteerde inspectie-instelling, zoals Normec VRO, geïnspecteerd worden op basis van een nieuw normenkader. Dit normenkader omvat de eisen van het SNA-keurmerk met aanvullende eisen zoals onder andere het loonverhoudingsvoorschrift, het aanbieden van gecertificeerde huisvesting, veiligheid op de werkplek en gelijke kansen bij werving en selectie.

Overgangsregeling voor ondernemingen met SNA-keurmerk

Is uw onderneming al gecertificeerd voor het SNA-keurmerk? Dan is het mogelijk om in 2025 met het SNA-certificaat een verzoek in te dienen voor de verplichte toelating. Een inspectie op het nieuwe uitgebreide normenkader is in deze situatie vooralsnog niet nodig, om toegelaten te worden. Aan de voorwaarden voor toelating dient wel voldaan te worden andere voorwaarden, zoals de VOG en de bankgarantie van € 100.000. Voor startende uitleners geldt voor de eerste 6 maanden een bankgarantie van € 50.000 en er komt een overgangsregeling voor uitleners die bij de start van het nieuwe stelsel tenminste 4 jaar lang arbeidskrachten ter beschikking hebben gesteld en die voldoen aan hun belasting- en sociale zekerheidspremies plichten.

Gevolgen voor inleners

Voor bedrijven die personeel inlenen, gelden aangescherpte regels. Er mogen alleen nog werknemers ingehuurd worden van uitzendbedrijven die geregistreerd staan in een nieuw register. Wanneer de bovenstaande regel niet wordt opgevolgd, kunnen er boetes opgelegd worden.

Proefinspecties op het nieuwe normenkader

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Normec VRO de opdracht gegeven om proefinspecties uit te voeren op het nieuwe normenkader, waarbij kritisch getoetst wordt op de uitvoerbaarheid van het nieuwe normenkader in de praktijk, de formulering en interpretatie van normeisen alsmede de benodigde tijdsbesteding voor de inspecties aangaande dit nieuwe toetsingskader. Begin november zullen wij van start gaan met het uitvoeren van deze proefinspecties.

Heeft u vragen over de verplichte toelating en/of wilt u met het oog op de aankomende overgangsregeling vast het SNA keurmerk behalen? Neem dan contact op met een van onze experts.

Gerelateerd nieuws

Geen extra verhoging van minimumloon in 2024 

Geen extra verhoging van minimumloon in 2024 

Doorlenen van werknemers met A1-verklaring

Doorlenen van werknemers met A1-verklaring

Alles wat u moet weten over de 30%-regeling voor kennismigranten

Alles wat u moet weten over de 30%-regeling voor kennismigranten