Nieuws

Delen van kennis door onze experts

Handen schudden.

7 meest gestelde vragen bij onze helpdesk

Onze experts helpen u graag verder wanneer u vragen heeft. Of deze vragen gaan over onze diensten of over ontwikkelingen in de uitzendbranche; onze experts delen hun kennis graag. In dit artikel hebben wij de meest gestelde vragen bij onze helpdesk van afgelopen maanden op een rij gezet:

 1. Gesplitste sectorindeling bij verdeelde premieplichtige loon
 2. Inlenersbeloning in verplichte certificering
 3. Afwijking ingehouden zorgverzekering
 4. Extraterritoriale regeling Oekraïense werknemers
 5. Persoonsgegevens ZZP’ers verstrekken aan Belastingdienst
 6. Wettelijk minimumloon 2023
 7. Pensioenopbouw uitzendkracht

1. Gesplitste sectorindeling bij verdeelde premieplichtige loon

10% van mijn totale premieplichtige loon betreft andere werkzaamheden dan het ter beschikking stellen van arbeid. Kan ik hier een gesplitste sectorindeling voor aanvragen? En val ik dan straks onder de verplichte certificering? Mij is een drempel van 10% bekend bij de verplichte certificering.

Antwoord:

Gesplitste sectorindeling
Voor de herindeling naar sector 52 is het belangrijk hoeveel procent van het totale premieloon van de uitzendwerkgever wordt toegerekend aan het ter beschikking stellen van personeel.

 • Een indeling van het gehele bedrijf naar sector 52 vindt plaats als meer dan 50% van het premieloon wordt toegerekend aan het ter beschikking stellen van personeel.
 • Een indeling van een deel van het bedrijf naar sector 52 vindt plaats als meer dan 15%, maar niet meer dan 50% van het premieloon, wordt toegerekend aan het ter beschikking stellen van personeel. Het overige deel wordt ingedeeld in een sector die voor de andere werkzaamheden geldt. Dit wordt ook wel een verplichte gesplitste aansluiting genoemd.
 • Een indeling van het gehele bedrijf buiten sector 52 vindt uitsluitend plaats indien minder dan 15% van het premieloon wordt toegerekend aan het ter beschikking stellen van personeel.

Omdat u niet voldoet aan punt 2 en punt 3 hierboven genoemd, impliceert dit dat u niet in aanmerking komt voor de gesplitste sectorindeling maar volledig onder sector 52 valt.

Wanneer de andere werkzaamheden één van onderstaande groepen betreft, valt dit niet onder sector 52:

 • Werknemers die in dienst zijn bij een werkgever die onder een concern valt (de personeels-B.V.)

Deze uitzondering betreft medewerkers die binnen hetzelfde concern ter beschikking gesteld worden. Voor de personeels-B.V. is de sectorindeling van de inlenende concernonderdelen van belang.

 • Payrollmedewerkers

In paragraaf 18.19 van het Handboek Loonheffingen 2023 is benoemd wanneer iemand een payrollmedewerker is. Als bij een werkgever uitsluitend payrollmedewerkers in dienst zijn, dan zal sector 45 van toepassing zijn.

Verplichte certificering
In de memorie van toelichting is geen drempel of grens aangegeven met betrekking tot de certificeringsplicht. De scope is erg breed en momenteel is het zo dat alle ondernemingen die vallen onder de WAADI (verplichte registratie bij de Kamer van Koophandel), certificeringsplichtig zijn. Kortom, iedereen die aan het ter beschikking stellen van arbeid doet, ongeacht omvang of percentage. Dit is dan ook breder gesteld dan de werkingssfeer van de Cao voor Uitzendkrachten waar geldt dat u onder deze Cao valt wanneer u voor meer dan 50% van de uitzendloonsom ter beschikking stelt. Payrolling wordt ook gezien als ter beschikking stellen van arbeid en zal daarmee ook onder de verplichte certificering gaan vallen.

2. Inlenersbeloning in verplichte certificering

Welke elementen van de inlenersbeloning komen in de verplichte certificering terecht?

Antwoord:

Uit de concept memorie van toelichting, die 4 juli 2022 ter internetconsulatie is aangeboden, blijkt op pagina 21 dat vooralsnog alle elementen van de inlenersbeloning terug zullen komen in de verplichte certificering. Het concept toetsingskader, dat naar aanleiding hiervan is opgesteld, geeft vooralsnog ook alle elementen weer. Al deze elementen dienen schriftelijk of digitaal vastgelegd te worden en herleidbaar te zijn naar de inlener. De inlener is overigens verplicht alle gegevens met betrekking tot de inlenersbeloning aan de uitlener te bevestigen conform wet WAADI artikel 12a.

Tips:

 • Verricht een inventarisatie per inlener met betrekking tot de elementen van de inlenersbeloning, inclusief de betreffende functies met functiegroep en laat dit door de inlener bevestigen. De uitlener dient namelijk bij iedere terbeschikkingstelling alle elementen schriftelijk te bevestigen aan de uitzendkracht (indien deze van toepassing zijn) volgens artikel 16 lid 7 CAO voor Uitzendkrachten.
 • Hanteer de standaard formats waarin alle elementen benoemd staan.

3. Afwijking ingehouden zorgverzekering

Ik heb een afwijking gehad, omdat ik teveel zorgverzekering heb ingehouden op het WML. Is dit terecht? Ik heb mij gehouden aan de vastgestelde nominale premie.

Antwoord:

Met ingang van 1 januari 2023 is de wetgeving omtrent inhoudingen op het wettelijk minimumloon gewijzigd in het kader van de inhouding nominale premie zorgverzekering.

Er is sprake van een verruiming van 10% bovenop de jaarlijks vast te stellen nominale premie. Volgens de regeling is dit voor 2023 €1.649,-. Dit maximum geldt voor de premie in het kader van de nominale premie (artikel 1 onderdeel d zorgverzekeringswet) en verzekering afdekking eigen risico (artikel 1 onderdeel g zorgverzekeringswet).

Artikel 1 zorgverzekeringswet:

 1. zorgverzekering: een tussen een zorgverzekeraar en een verzekeringnemer ten behoeve van een verzekeringsplichtige gesloten schadeverzekering, die voldoet aan hetgeen daarover bij of krachtens deze wet is geregeld, en waarvan de verzekerde prestaties het bij of krachtens deze wet geregelde niet te boven gaan.
 2. verplicht eigen risico: een bedrag aan kosten van zorg of overige diensten als bedoeld bij of krachtens artikel 11, dat voor rekening van de verzekerde blijft.

Als de door u verrichte inhoudingen op het loon van uw werknemers het hierboven genoemde bedrag overschrijden, dan is de geschreven afwijking terecht.

Lees meer over de wijzigingen per 1 januari 2023 ten opzichte van 1 januari 2022 in het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag.

4. Extraterritoriale regeling Oekraïense werknemers

Kan ik de extraterritoriale regeling ook toepassen op Oekraïense werknemers?

Antwoord:

In het handboek loonheffingen 2023 is onder paragraaf 19.4.8 het volgende opgenomen:

19.4.8 Vluchtelingen en de vergoeding van extraterritoriale kosten

Werknemers die naar Nederland zijn gekomen voor het verrichten van werkzaamheden (zogenoemde ingekomen werknemers) kunnen gebruikmaken van de gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten als ook aan de overige voorwaarden wordt voldaan. Een vluchteling voldoet niet aan de voorwaarde van ingekomen werknemer, zoals iemand die Oekraïne vanwege de oorlog is ontvlucht.

Oekraïense werknemers die naar Nederland zijn gekomen vanwege de oorlog en niet vanwege werk, vallen niet onder de definitie van ingekomen werknemer. De ET-regeling kan niet op hen toegepast worden.

5. Persoonsgegevens ZZP’ers verstrekken aan Belastingdienst

Ik heb in het vorige kalenderjaar met zzp-ers gewerkt en de Belastingdienst vraagt om gegevens over o.a. betalingen aan deze zzp-ers. Ik mag vanwege de AVG-wetgeving geen persoonsgegevens verstrekken en de zzp’ers willen hier niet aan meewerken. Wat moet ik doen?

Antwoord:

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag het Burgerservicenummer (BSN) van opdrachtnemers niet geregistreerd worden door de opdrachtgever. Echter, geldt sinds 1 januari 2022 de renseigneringsverplichting en is er een grondslag vanuit de AVG om het BSN, naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) en geboortedatum van zzp’ers op te vragen.

Wat is de renseigneringsverplichting?
De renseigneringsplicht is ingesteld door de Belastingdienst. Renseignering betekent: het overdragen van gegevens. De plicht houdt in dat opdrachtgevers die inhoudingsplichtig zijn en met zzp’ers werken die facturen zonder btw versturen verplicht zijn op te geven wat ze aan de zzp’er betaald hebben. Ook dienen gegevens als BSN, NAW-gegevens en geboortedatum aan de Belastingdienst doorgeven worden. De zzp’er heeft zelf geen meldplicht vanwege het feit dat hij niet inhoudingsplichtig is, de opdrachtgever echter wel. De zzp’er is wel verplicht hieraan mee te werken en de door u opgevraagde gegevens te verstrekken.

De renseigneringsverplichting geldt voor twee groepen:

 1. Inhoudingsplichtigen die (bruto)betalingen doen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden en diensten die zijn verricht voor de inhoudingsplichtige zelf of voor een met hem of haar verbonden lichaam;
 2. Collectieve beheersorganisaties.

Partijen waarvoor de renseigneringsplicht niet geldt betreffen o.a. werknemers, artiesten, beroepssporters en vrijwilligers.

Meer informatie over de renseigneringsverplichting vindt u in dit besluit (zie hoofdstuk 1.1).

6. Wettelijk minimumloon 2023

Hoe hoog is het Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023?

Antwoord:

Per 1 juli 2023 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon. Bekijk hier de nieuwe brutobedragen per 1 juli 2023.

7. Pensioenopbouw uitzendkracht

Wij hebben een uitzendkracht van 18 jaar geplaatst bij onze inlener. Per wanneer bouwt de uitzendkracht pensioen op? En hoe zit het met de wekentelling in de Basisregeling vanaf juli 2023?

Antwoord:

Per 1 juli 2023 bouwen uitzendkrachten van 21 jaar en ouder vanaf dag 1 pensioen op. Let op: per 1 januari 2024 wordt de toetredingsleeftijd verlaagd van 21 naar 18 jaar.

Wekentelling Basisregeling start vanaf 21 jaar
Op dit moment worden gewerkte weken al geteld vóór de leeftijd van 21 jaar. Als de medewerker jonger is dan 21 jaar wordt hij dan eerder deelnemer in de Plusregeling, omdat gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 jaar ook meetellen. Dit gaat veranderen:

Per 1 juli 2023 tellen gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 jaar niet meer mee. De medewerker start dus vanaf 21 jaar in de Basisregeling. Op dat moment begint ook het tellen van de gewerkte weken. Na 52 gewerkte weken gaat de medewerker pensioen opbouwen in de Plusregeling.

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche