Nieuws

Gevolgen van de wijzigingen

Twee personen schudden hand.

De ABU, NBBU en AVV cao voor uitzendkrachten zijn 1 juni verlopen

Op 1 juni 2021 is de ABU en NBBU cao voor Uitzendkrachten verlopen. Ook de algemeen verbindend verklaring (AVV) is niet langer van toepassing. Alle drie hadden een looptijd tot en met 31 mei 2021. De ABU en NBBU cao voor Uitzendkrachten zijn inmiddels ongewijzigd verlengd tot 1 oktober 2021. In de cao zitten alleen een paar kleine tekstuele wijzigingen en een periodieke, inhoudelijke aanpassing: de update van de salaristabel voor de allocatiegroep, per 1 juli 2021.De AVV cao is niet verlengd. Hierdoor is alleen voor de leden van de ABU en NBBU de verlenging van de cao van toepassing. Voor niet-leden gaat een AVV-loze periode in. In dit artikel gaan we in op de gevolgen.

Wat betekent de wijziging voor leden van ABU en NBBU?

Voor deze uitzendondernemingen verandert er niets. De bestaande cao blijft ongewijzigd van toepassing op lopende en nieuwe arbeidsovereenkomsten. Als er een nieuwe cao komt, zal die ook weer van toepassing zijn. Dat komt omdat de leden van ABU en NBBU gebonden zijn aan de cao voor Uitzendkrachten, omdat de werkgeversorganisaties ABU en NBBU namens hen deze cao hebben afgesloten. Wordt de looptijd van de cao genoemd in de uitzendovereenkomsten dan dient deze uiteraard aangepast te worden.

Wat betekent de wijziging voor niet-leden?

Vooral het aflopen van de AVV heeft gevolgen. Wanneer deze wel zou zijn verlengd, dan verandert er in de praktijk niets. Nu de AVV afloopt, vallen niet-leden terug op het wettelijk kader waarbij minder uitzendfaciliteiten gelden. Het fasensysteem kan dan niet meer worden toegepast en de arbeidsvoorwaarden conform WAADI zijn van toepassing. Een uitzendkracht heeft sneller recht op een contract voor onbepaalde tijd.

In theorie moeten niet-leden per 1 juni 2021 de arbeidsvoorwaarden dus wijzigen, maar in de praktijk zijn er verschillende situaties mogelijk.

  1. Bij lopende arbeidsovereenkomsten waarbij de ABU-cao geïncorporeerd is, blijft tot het aflopen van de arbeidsovereenkomst de cao van toepassing.
  2. Na afloop van een arbeidsovereenkomst met incorporatiebeding val je als uitzender terug op de wet met bijbehorende strengere voorwaarden.
  3. Bij arbeidsovereenkomsten waar de ABU-cao niet geïncorporeerd is, valt de uitzender per 1 juni 2021 terug op de wet.

Wat betekent dit voor de ABU cao-audit?

De nieuwe situatie heeft een direct gevolg voor de toelatingsprocedure bij de ABU. Doordat de CAO voor Uitzendkrachten met ingang van 1 juni 2021 niet langer algemeen verbindend is verklaard, wordt bij de intake audit niet meer getoetst op juiste naleving van de cao, maar wordt een toetredingsaudit AVV-loze periode toegepast.

Dit zijn de gevolgen voor de audits bij nieuwe ABU leden:

  • Een deel van de uitzendfaciliteiten in de ABU-cao, namelijk die van driekwartdwingend recht, mag een ongebonden uitzender mogelijk niet meer toepassen. Om deze reden zal de ABU tijdens de AVV-loze periode geen volledige cao-controle vereisen voor toetreding tot het lidmaatschap.
  • Tijdens de AVV-loze periode wordt een intakeaudit uitgevoerd. Deze intake is minder uitgebreid , maar wordt wel altijd gevolgd door een volledige cao-controle uiterlijk zes maanden na toetreding tot het ABU-lidmaatschap.
  • De gewijzigde werkwijze (intake + de zogenaamde zes maandscontrole) is van toepassing per 1 juni 2021 tot vier weken na publicatiedatum in de Staatscourant van een nieuw verkregen AVV cao voor Uitzendkrachten.
Loonsverhoging CAO Beroepsgoederenvervoer

Loonsverhoging CAO Beroepsgoederenvervoer

Ingangsdatum Wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld

Ingangsdatum Wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld

SNF-Regiodag inspectie bij Normec VRO

SNF-Regiodag inspectie bij Normec VRO