Nieuws

Betekenis van de doorgevoerde wijzigingen

Vrouw en man in gesprek aan bureau

Normwijzigingen SNA per 01 juli 2022

Per 1 juli 2022 zijn een aantal normwijzigingen voor het SNA-keurmerk doorgevoerd voor zowel NEN4400-1 als NEN4400-2. Het gaat om drie aanpassingsrapporten en het intrekken van een interpretatierapport. Hieronder gaan we dieper in op de wijzigingen en wat deze voor u betekenen.

Aanpassingsrapporten

Onderstaande aanpassingsrapporten zijn geldig per 1 juli 2022:

  1. Aanpassingsrapporten 2021-273 en 2021-274-2 betreffen een tekstuele verduidelijking van normeis 4.2.5.2 (Uitbesteden van werk aan en in- en doorlenen van, niet op basis van NEN 4400-1 of NEN 4400-2 geïnspecteerde ondernemingen).
    De wijziging is van toepassing op ondernemingen die werk uitbesteden aan onderaannemers. Met deze aanpassing wordt alleen naar het component arbeid gekeken in het kader van maximale uitbesteding van werk, aan niet op basis van NEN 4400-1 of NEN 4400-2 geïnspecteerde ondernemingen. Dit is 5% per onderneming of 25% van het absolute totaal. Ook kan het percentage g-rekening storting worden beperkt tot het component arbeid. Het component materiaal wordt daarmee buiten beschouwing gelaten. Het is hierbij wel van belang dat de onderaannemer een onderbouwing geeft, waarmee het component arbeid en materiaal gesplitst kunnen worden. De inspecteur zal dit tijdens een inspectie moeten kunnen vaststellen. Als de splitsing op een juiste wijze onderbouwd is, kan er per onderaannemer meer ingeleend of uitbesteed worden, zonder dat dit een probleem is voor het SNA-keurmerk.
  2. Aanpassingsrapporten 2022-275 en 2022-276-2 betreffen een tekstuele aanpassing rondom de naam Inspectie SZW.
    Inspectie SZW heeft haar naam gewijzigd naar Nederlands Arbeidsinspecties, daarom worden met deze aanpassingsrapporten de namen in de SNA-norm en het handboeknormen aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor de werkzaamheden of inspectie van een onderneming.
  3. Aanpassingsrapporten 2022-277 en 2022-278-2 betreffen een uitbreiding van de situaties waarbij, gedurende een AVV-loze periode, ondernemingen die de ABU- of NBBU-cao in een individuele arbeidsovereenkomst van toepassing hebben verklaard ook op een aantal normelementen wordt gecontroleerd.
    Door deze aanpassing krijgen uitzendondernemingen die de ABU CAO voor Uitzendkrachten van toepassing verklaren (incorporeren) in de arbeidsovereenkomst een aanvullende controle tijdens een AVV-loze periode. De controle heeft betrekking op de bepalingen inzake de opbouw en opname en/of uitbetaling van reserveringen. Hiernaast dient ook de loonstrook te voldoen aan de CAO voor Uitzendkrachten.

De betreffende aanpassingsrapporten zijn opgenomen in het nieuwe Handboek Normen versie 22.02.

Interpretatierapport ingetrokken

Tot slot is het interpretatierapport 2018-229 ingetrokken, omdat deze door de invoering van WAB niet meer van toepassing is. Dit heeft geen gevolgen voor de werkzaamheden of inspectie van een onderneming.

Heeft u vragen over de normwijzigingen en wat dit voor uw onderneming betekent? Neem dan contact op met onze specialisten.

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche

Loonsverhoging CAO Beroepsgoederenvervoer

Loonsverhoging CAO Beroepsgoederenvervoer

Ingangsdatum Wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld

Ingangsdatum Wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld